KVKK ve Gizlilik Politikası

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Global Trust Danışmanlık A.Ş. (Bundan sonra COMPANY GLOBAL olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, COMPANY GLOBAL tarafından yürürlüğe koyulan “www.companyglobal.com.tr” adresinde yer alan site üzerinden form doldurarak kişisel bilgilerini paylaşan gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, bu kanuna bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nin amacı da, web sitelerimiz ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızın kullanımı esnasında, kişisel verilerin toplanması yoluyla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir.

Sevgili Müşterilerimiz ve Ziyaretçilerimiz;

Kişisel verilerinizin korunması hususundaki sorumluluğumuzun tam idraki ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi üyelik işlemleri kapsamında aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; “www.companyglobal.com.tr” adlı Web sitemiz ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızı ziyaretiniz ve alışverişleriniz, sosyal medya hesapları, müşteri formları, dijital pazarlama gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, anketler, e-bülten gibi üyelikler, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız ve “site” ziyaretlerinde kullanılan çerezler (cookies)/internet aracılığıyla, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uygun şekilde yazılı veya elektronik ortamda sizlerden toplanmaktadır.

Bu kapsamda ad, soyad, cep telefon numarası, e-posta adresi gibi kişisel veriler; Kişisel Verileri Koruma Kanun’un 5/2 maddesinde gösterilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla COMPANY GLOBAL’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanmasının ve İşlenmesinin Yasal Dayanağı

Kişisel verileriniz taraflar arasındaki ticari ilişki çerçevesinde fatura süreci ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi adına 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve COMPANY GLOBAL’in tabi olduğu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5/2/a maddesinde düzenlenen kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayalı olarak işlenmekte, Tarafınızca bildirilinceye ve yasal süre ve sebepler sona erinceye dek Veri Sorumlusu sıfatıyla COMPANY GLOBAL tarafından saklanmaktadır.

Bununla birlikte kişisel verileriniz abonelik/üyelik ve hizmet satış sözleşmesinin kurulması ifası, bu kapsamda yapılacak tahsilat işlemleri ile doğrudan doğruya ilişkili olması sebebiyle ve üyelik ilişkisinin kesintisiz olarak sürdürülebilmesini, verimliliğini sağlamak, üyelik koşullarında oluşacak değişiklik, yenileme ve benzeri hususlarda bilgilendirmek adına ve/veya Web Sitemiz üzerinden üye kişisel hesabının oluşturulması, düzenlenmesi ve kişisel hesap üzerinden üyelik işlemlerinin yönetilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5/2/c maddesi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak veya 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında onay verilmiş olması halinde bu kanun kapsamında üye ve müşterileri kampanya ve fırsatlardan haberdar etmek veya hizmete ilişkin fiyat, pazarlama, diğer imkan, teklif ve bilgileri sunmak, üye ve müşterilerle etkin iletişim kurma gibi amaçlarla ya da hizmetlerin sağlandığı sistemlerin kontrolünü sağlamak ve bu sistemleri geliştirmek, hizmetlerin hukuka aykırı kullanımını engellemek amacıyla, Veri Sorumlusu sıfatıyla tarafınızca bildirilinceye ve yasal süre ve sebepler sona erinceye dek COMPANY GLOBAL tarafından saklanmakta ve işlenmektedir.

Doğum tarihi, medeni durum ve her türlü ürüne ilişkin alışveriş alışkanlığı, tercih ve beğeniler, gizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak üzere; temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve açık rızanıza istinaden işlenmektedir. Bu kapsamda, önceden alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse; yukarıda belirtilen ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için web sitemizdeki ilgili alanlardaki izin kutucuklarını işaretleyerek kaydol/gönder tuşuna basmak suretiyle izin işlemleriniz gerçekleştirilmektedir. Aynı koşullar kimlik ve iletişim bilgileriniz kullanılarak suretiyle oluşturulacak elektronik ticari iletiler için de geçerlidir.

İşlenen kişisel verileriniz hakkında işleme amacının ortadan kalkması ile kişisel verileriniz imha edilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amacı

Başlıca veri işleme amaçlarımız; mal ve/veya hizmet satış süreçlerinin, satış sonrası gönderim ve diğer hizmetlerin, üretim süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik hizmetlerin yürütülmesi, kişiselleştirme, hedefleme ve pazarlama çalışmalarının yürütülmesi, reklam, kampanya veya promosyon süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, talep, şikayetlerin takibi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim ve bilgi güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesidir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak başta kanunen yetkili kamu kuruluşlarına, adli ve idari makamlara, sair mevzuatta izin verilen özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerine, COMPANY GLOBAL’i denetime yetkili kurum ve kuruluşlara, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına anlaşmalı olunan ödeme kuruluşlarına, COMPANY GLOBAL’in faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için hizmet alınan veya işbirliği içerisinde olunan iş ortaklarına ve sadece gerektiğinde COMPANY GLOBAL’in tedarikçilerine Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda belirtilen veri güvenliği tedbirleri alınmak suretiyle aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerin Sahibinin Hakları

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak,

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz.

Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, ıslak imzalı şekilde “……………………..” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya COMPANY GLOBAL ’nin veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak [[email protected]] adresine iletebilirsiniz. COMPANY GLOBAL, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde COMPANY GLOBAL tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular COMPANY GLOBAL tarafından reddedilecektir.